Maqueta detallada per explicar els processos i elements que intervenen en una planta de biogás.

Escala 1:250
105x60 cm.
Octubre 2009.