Reproducció de l'enfonsament del petroler PRESTIGE dins d'una ampolla.

Juny 2017.